Turnbulls Rose Bowl

Team Knockout Second Round  
       
Upholsterers (0) v   Reel B (7)
       
Solo B v   Bye
Polley E v   Bye
Electra B v   Bye
Legion A v   Bye
Heckington B v   Bye
Cardinals v   Bye
Easy Five v   Bye